S T A N O V Y

Českého svazu MÖLKKY, z. s.

Schválené MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADOU dne 11.12.2015 v Motelu Velký Rybník

 

I.

Základní ustanovení

1. Český svaz MÖLKKY, z. s. (dále jen ČSM) je nezávislé a nepolitické občanské sdružení s právní subjektivitou s působností v celé České republice sdružující fyzické a právnické osoby.

2. ČSM byl založen 2. 1. 2012 pod názvem Český svaz MÖLKKY, právní způsobilost Český svaz MÖLKKY nabyl  registrací u Ministerstvem vnitra ČR dne 11. 1. 2012 pod č. j. VS/1-1/87176/12-R.

3. Sídlo Českého svazu MÖLKKY, z. s.:   Stranný 39, 257 56 Neveklov, IČO - 22758003

 

II.

Poslání a cíle

1. Posláním ČSM je organizovat a šířit hru mölkky a poskytovat tak občanům možnost hodnotné zábavy i soutěžní aktivity v tomto sportu.

2. ČSM usiluje o kvalitní organizování hry mölkky a její všestrannou propagaci, podporuje budování členské základny a vznik nových klubů a povzbuzuje činnost klubů již existujících. Podporuje organizování soutěží ve hře mölkky.

3. Organizuje mistrovství České republiky ve hře mölkky.

4. ČSM navazuje a rozšiřuje mezinárodní kontakty týkající se hry mölkky, zapojuje se do mezinárodních soutěží, začleňuje se do mezinárodních sportovních organizací.

5. ČSM jmenuje reprezentanty České republiky.

 

III.

Orgány ČSM

1. Orgány ČSM jsou:

 1. valná hromada,
 2. výkonný výbor,
 3. kontrolní komise,
 4. další orgány:
 • které určí pro svoji potřebu výkonný výbor

 

IV.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČSM.

2. Právo účasti na valné hromadě ČSM mají všichni členové ČSM a registrované kluby v ČSM.

3. Hlasovat mohou řádní členové, pokud jsou řádnými členy ČSM jeden rok bez přerušení a splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

a)   zúčastnili se alespoň jedné soutěže pořádané nebo podporované ČSM nebo registrovaným klubem v ČSM v předchozím kalendářním roce,

b)  zúčastnili se jedné mezinárodní soutěže podporované ČSM v předchozím kalendářním roce a doložili zprávu o účasti na soutěži výkonnému výboru do jednoho měsíce po konání mezinárodní soutěže,

c)   byli jmenováni výkonným výborem jako reprezentanti ČSM a zúčastnili se mezinárodní soutěže v předchozím kalendářním roce,

d)  vykonávali funkci ředitele nebo rozhodčího nebo byli členy realizačního týmu alespoň jedné soutěže pořádané ČSM nebo registrovaným klubem v ČSM v předchozím kalendářním roce.

Právo  hlasovat mají také členové výkonného výboru ČSM a kontrolní komise.

4. Valná hromada je usnášení schopná při účasti nejméně nadpoloviční většiny členů a zástupců klubů, kteří mají právo volit nebo mají plnou moc zastupovat řádné členy s právem volit. Pokud není splněna tato podmínka pro usnášení valné hromady ve stanovenou dobu konání, usnášení se opakuje po půl hodině, potom je valná hromada schopna usnášet se bez ohledu na počet přítomných členů s právem volit nebo zástupců s plnou mocí zastupovat.

5. Pro změnu stanov musí hlasovat nejméně dvě třetiny řádných členů s právem volit. Ostatní návrhy se schvalují nadpoloviční většinou řádných členů s právem volit.

6. Každý řádný člen s právem volit má jeden rozhodující hlas. Pověřený zástupce klubu má jeden rozhodující hlas a zároveň disponuje takovým počet rozhodovacích hlasů, kolik má plných mocí řádných členů s právem volit. Zástupci prokazují počet zastupovaných řádných členů s právem volit při prezenci.

7. Valné hromadě je vyhrazeno zejména:

 1. přijímat a měnit stanovy,
 2. volit a odvolávat prezidenta ČSM,
 3. vypisovat volby do výkonného výboru a jmenovat volební komisi,
 4. rozhodovat s konečnou platností o odvoláních proti rozhodnutí výkonného výboru,
 5. vyslovit výkonnému výboru nedůvěru,
 6. volit a odvolávat kontrolní komisi,
 7. přímo řídit ČSM v období, kdy ve výkonném výboru zůstane méně než polovina řádně zvolených členů,
 8. schvalovat rozpočet a zprávu o hospodaření ČSM.
 9. rozhodovat o zrušení ČSM,
 10. rozhoduje o vypořádání majetku po zrušení ČSM.

8. Valná hromada je svolávána výkonným výborem minimálně jedenkrát ročně, a to vždy do 31. 3. kalendářního roku. Požádá-li písemně o svolání valné hromady alespoň třetina z celkového počtu řádných členů ČSM s právem volit nebo dvě třetiny výkonného výboru, musí ji výkonný výbor ČSM svolat nejpozději do 90 dnů od převzetí žádosti.

9. Hlasování o důvěře výkonného výboru může vyvolat alespoň poloviční počet řádných členů s právem volit, kteří se účastní valné hromady nebo prezident ČSM

10. Pokud valná hromada vysloví výkonnému výboru nedůvěru, musí zároveň rozhodnout o tom, zda funkce členům výboru zanikají okamžitě, v dohodnutém termínu nebo až se zvolením výboru nového. Současně s vyslovením nedůvěry valná hromada určí volební komisi, která do dvou měsíců zorganizuje volby nového výkonného výboru.

 

V.

Výkonný výbor

1. Statutárním orgánem ČSM  je výkonný výbor ČSM, který má minimálně 3 členy (vždy lichý počet členů). Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů ČSM v období mezi valnými hromadami. Výkonný výbor rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

2. Funkční období výkonného výboru je čtyři roky.

3. Členem výkonného výboru může být zvolen každý řádný člen ČSM.

4. Výkonný výbor se skládá:

 1. prezidenta ČSM,         
 2. sekretáře ČSM,          
 3. člena / členové výkonného výboru,

5. Prezident ČSM řídí práci výkonného výboru ČSM a svolává jej podle potřeby, minimálně však dvakrát ročně.

6. Výkonný výbor je usnášení schopný při přítomnosti nadpoloviční většiny členů výkonného výboru, při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předsedající výkonného výboru.

7. Pokud se z libovolného důvodu uvolní některé místo ve výkonném výboru, zvolí výkonný výbor na volné místo řádného člena ČSM. Počet takto zvolených členů však nemůže převýšit polovinu řádně zvolených členů výkonného výboru ČSM.

8. Mezi činnosti výkonného výboru patří:

 1. hodnocení činnosti mezi zasedáními výkonného výboru,
 2. rozhodování o záležitostech nepatřících do kompetencí valné hromady,
 3. navrhování a kontrola čerpání ročního rozpočtu schváleného valné hromady,
 4. rozhodování o přijetí a vyloučení členů,
 5. vydávání ročního kalendáře soutěží a turnajů,
 6. schvalování reprezentačních družstev,
 7. schvalování podporovaných soutěží,
 8.  navrhování a schvalování vnitřních předpisů ČSM.

9. Výkonný výbor vypracovává dlouhodobé principy činnosti ČSM a dohlíží na jejich naplňování pro dosažení cílů a zájmů ČSM.

 

VI.

Kontrolní komise

1. Valná hromady volí tři členy kontrolní komise z řádných členů ČSM. Funkce v kontrolní komisi je neslučitelná s funkcí člena výkonného výboru. Kontrolní  komise aktivně kontroluje finanční a majetkové hospodaření ČSM a činnost ČSM. O výsledcích své činnosti podává zprávu členské schůzi minimálně jedenkrát ročně. Volby členů do kontrolní komise probíhají podle stejných principů jako volby členů výkonného výboru.

 

VII.

Další orgány

1. ČSM si ustanovuje podle potřeby další orgány, zejména pracovní komise, apod.

 

VIII.

Hospodaření ČSM

 

1. Finanční zdroje ČSM jsou tvořeny: 

 1. členskými příspěvky,
 2. příspěvky od státu a společenských organizací,
 3. dary a dotace od sponzorů (fyzické a právnické osoby)
 4. vlastní podnikatelská činnost,

e) příjmy z pořádání akcí.

2. Finanční zdroje ČSM používá na základě rozpočtu a o jejich konkrétním užití rozhoduje výkonný výbor ČSM.

3. Rozpočet ČSM je vypracován výkonným výborem a schválen valnou hromadou. Dodatečné změny rozpočtu schvaluje výkonný výbor a zásadní změny valná hromada.

4. Vyši členských příspěvků pro členy a kluby stanovuje a schvaluje výkonný výbor nejpozději do 31. 12. s platností na další kalendářní rok. Členský příspěvek musí být uhrazen do 1. 3. kalendářního roku.

5. V hospodaření ČSM je vždy nutno dbát na hospodárnost, efektivnost a účelnost vynaložených prostředků.

 

IX.

Vznik a zánik členství v ČSM

1. Členství v ČSM je individuální a nepřenositelné a to: řádné, běžné a čestné.

2. Členství v ČSM vzniká fyzické nebo právnické (klub) osobě rozhodnutím výkonného výboru ČSM na základě písemné přihlášky a po splnění podmínek stanovených ČSM.

3. Řádným členem ČSM se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která splňuje tyto podmínky:

 1. je starší 18 let,
 2. zaplatila členský příspěvek do 1. 3. v příslušném kalendářním roce, při podání přihlášky do jednoho měsíce od podání přihlášky.
 3. má zájem o hru mölkky a o naplnění cílů ČSM.

4. Řádný člen má právo být volen do orgánů ČSM.

5. Pokud řádný člen nezaplatí členský příspěvek do 2.3. příslušného roku stane se z něho běžný člen.

 6. Řádný člen má právo písemně požádat výkonný výbor ČSM o přeřazení svého členství z řádného na běžné členství. Pokud tak řádný člen učiní, nevzniká mu nárok na vrácení již zaplaceného členského příspěvku nebo jeho poměrné části.

7. Běžným členem se může stát každá fyzická osoba, která má zájem o hru mölkky nebo o naplnění cílů ČSM definovaných těmito stanovami. Běžný člen má právo se účastnit členské schůze, ale nemá právo volit. Běžný člen starší 18 let má právo písemně požádat ČSM o řádné členství.        

8. Čestným členem se může stát fyzická osoba, která se mimořádně zasloužila o rozvoj hry mölkky. Čestný člen neplatí členský příspěvek, nemůže volit a být volen do orgánů ČSM, jinak má všechna práva a povinnosti řádného člena ČSM. Čestné členství uděluje členská schůze ČSM na návrh výkonného výboru ČSM.

9. Členství v ČSM zaniká:

 1. písemným oznámením člena ČSM o ukončení členství,
 2. úmrtím,
 3. zrušením členství výkonným výborem při závažném porušení stanov ČSM,
 4. v případě pasivity člena (neplacení členských příspěvků a neúčast na turnajích podporovaných ČSM po dobu 3 roků),
 5. zánikem ČSM.

10. Seznam členů:

 1. Seznam členů ČSM vede sekretář ČSM.
 2. Zápis a vymazání provádí sekretář ČSM.
 3. Seznam členů je uchováván v sídle ČSM.
 4. Seznam je přístupny pouze sekretářovi a prezidentovi, výkonnému výboru, kontrolní komisi a osobě zmocněné výkonným výborem.
 5. Po ukončení členství je člen vymazán ze seznamu členů ČSM.
 6. Seznam není veřejně přístupný.

11. O zrušení členství rozhoduje výkonný výbor ČSM. Členství může být zrušeno za závažné nebo opakované porušování povinností člena ČSM. Proti rozhodnutí o zrušení členství se člen může odvolat k valné hromadě. Odvolání má odkladný účinek.

 

X.

Práva a povinnosti člena ČSM

 

1. Základní práva členů ČSM jsou:

 1. účastnit se soutěží pořádaných ČSM,
 2. být informováni o pořádání akcí (zejména turnajů a soutěží) v rámci ČSM i v rámci mezinárodních organizací,
 3. zúčastnit se na valná hromadě,
 4. podílet se na veškerých aktivitách ČSM a na plnění cílů vymezených těmito stanovami,
 5. obrátit se na výkonný výbor s návrhy, připomínkami nebo stížnostmi (řádný člen).

 

2. Základní povinnosti členů ČSM jsou:

 1. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů ČSM,
 2. odpovědně plnit funkce a úkoly, jimiž jsou v souladu se stanovami a vnitřními předpisy ČSM pověřeni,
 3. dbáti o dobrou pověst na domácích i zahraničních akcích,
 4. pokud vystupují jako hráči, dodržují soutěžní řád,
 5. podílet se dle svých možností na aktivitách ČSM a na plnění cílů vymezených těmito stanovami,
 6. platit řádně a včas členské příspěvky (řádný člen).
 7.  jedenkrát za tři roky se zúčastnit turnaje podporovaného ČSM (běžný člen)

 

XI.

Klub

 

1. Klub, který se zapojil do činnosti ČSM jako kolektivní člen ČSM, je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou.

2. Vnitřní organizaci tohoto klubu upravují jeho vlastní stanovy které však nesmí být v rozporu se stanovami ČSM.

3. Klub musí  splňovat tyto požadavky:

 1.  mít minimálně čtyři své hráče registrované jako řádné členy v Českém svazu MÖLKKY,
 2. zorganizovat alespoň jeden otevřený turnaj ve hře mölkky v kalendářním roce.

4. Členství klubu  v ČSM vzniká rozhodnutím výkonného výboru ČSM na základě písemné přihlášky.

5. Bližší vzájemná práva a povinnosti mohou být upraveny ve smlouvě uzavřené mezi ČSM a klubem.

6. Členové klubu se prostřednictvím svého členství v klubu stávají běžnými členy ČSM a mohou tak realizovat práva a povinnosti běžného člena ČSM podle těchto stanov.

7. Klub musí do 31. 1. kalendářního roku písemně doložit svoji činnost za předešlý kalendářní rok minimálně dle odstavce 3. V případě nedodržení požadavků uvedených v odstavci 3 může výkonný výbor zrušit členství klubu v ČSM.

8, V případě neplnění nebo porušení článku 1, 2, 3 a 7 v odstavci XI, může výkonný výbor zrušit členství klubu v ČSM.

9. Dále členství zaniká:

 1. na písemnou žádost klubu o zrušení členství,
 2. v případě zániku klubu,

 

XII.

Další ustanovení

1. Jménem organizace jedná prezident nebo sekretář ČSM, případně jiná osoba písemně zmocněná výkonným výborem k jednání jménem ČSM . Podepisování jménem ČSM se uskutečňuje tak, že ke jménu ČSM připojí prezident a sekretář nebo zmocněnec svůj podpis s uvedením funkce či odkazem na plnou moc.

2. Výklad stanov provádí valná hromada ČSM se zřetelem na principy právního státu. Stanovy jsou dále upřesňovány usneseními valné hromady Upřesnení programu mimorádné valné hromady a úprava stanov  ČSM, vnitřními předpisy ČSM vydávanými orgány ČSM (zejména Organizačním řádem, Volebním řádem, Soutěžním řádem). Všechny další usnesení či dokumenty stanovy ČSM pouze provádějí, nikoliv mění. V případě rozporu takových dokumentů se stanovami mají vždy platnost platné stanovy.

 

XIII.

Přechodné ustanovení

1. Stanovy schválila valná hromada ČSM konaná 11. 12. 2015 v Motelu Velký Rybník.

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace


 

 

 

 

 

 

 

 

S T A N O V Y

Českého svazu  MÖLKKY

Zrušené stanovy ke dni 11.12.2015

 

I.

Základní ustanovení

1. Český svaz Mölkky (dále jen ČSM) je nezávislé a nepolitické občanské sdružení s právní subjektivitou s působností v celé České republice sdružující fyzické a právnické osoby.

2. Sídlo Českého svazu MÖLKKY : Koniklecová 454/ 8,  634 00 Brno

II.

Poslání a cíle

1. Posláním ČSM je organizovat a šířit hru Mölkky a poskytovat tak občanům a mládeži možnost hodnotné zábavy i soutěžní aktivity v tomto sportu.

2. ČSM usiluje o kvalitní organizování hry Mölkky a její všestrannou propagaci, podporuje budování členské základny a vznik nových klubů a povzbuzuje činnost klubů již existujících. Podporuje organizování soutěží ve hře Mölkky.

3. Organizuje mistrovství České republiky ve hře Mölkky.

4. ČSM pěstuje a rozšiřuje mezinárodní kontakty týkající se hry Mölkky, zapojuje se do mezinárodních soutěží. Začleňuje se do mezinárodních sportovních organizací.

5. ČSM podporuje špičkové hráče hry Mölkky, jmenuje reprezentanty České republiky.

III.

Orgány ČSM

1. Orgány ČSM jsou:

a)      valná hromada,

b)      výkonný výbor,

c)      revizní komise,

d)     další orgány:

-          komise rozhodčí,

-          disciplinární komise,

-          sportovně – technická komise,

-          jiné dle potřeby ČSM.

IV.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČSM.

2. Právo účasti na valné hromadě ČSM mají všichni členové  a kluby ČSM,

3. Hlasovat mohou členové, kteří mají právo volit:

         Řádný člen má právo volit, pokud je členem alespoň jeden rok bez přerušení členství a v daném roce se zúčastní alespoň jedné soutěže pořádané ČSM nebo registrovaným klubem. Právo volit mají také členové výkonného výboru ČSM, revizní komise a také rozhodčí ČSM nebo kluboví rozhodčí, kteří v daném roce rozhodovali alespoň jednu soutěž ČSM nebo klubu.

4. Valná hromada je schopná usnášet se při účasti nejméně nadpoloviční většiny členů a zástupců klubů, kteří mají právo volit nebo mají plnou moc zastupovat  řádné členy s právem volit. Pokud není splněna tato podmínka pro usnášení valné hromady ve stanovenou dobu konání, usnášení se opakuje po půl hodině, potom je valná hromada schopna usnášet se bez ohledu na počet přítomných členů s právem volit nebo zástupců s plnou mocí zastupovat členy s právem volit.

4. Pro změnu stanov musí hlasovat dvě třetiny řádných členů s právem volit. Ostatní návrhy se schvalují nadpoloviční většinou řádných členů s právem volit.

5. Každý řádný člen s právem volit má jeden rozhodující hlas. Pověřený zástupce klubu má jeden rozhodující hlas a zároveň disponuje  takovým počet rozhodovacích hlasů, kolik má plných mocí řádných členů s právem volit. Zástupci prokazují počet zastupovaných řádných členů s právem volit při registraci.

6. Valné hromadě je vyhrazeno zejména:

a)      přijímat a měnit stanovy,

b)      schvalovat vnitřní normy ČSM,

c)      volit a odvolávat revizní komisi,

d)     vypisovat volby výkonného výboru a jmenovat volební komisi,

e)      rozhodovat s konečnou platností o odvoláních proti rozhodnutí výkonného výboru,

f)       vyslovit výkonnému výboru nedůvěru,

g)      přímo řídit ČSM v období, kdy ve výkonném výboru zůstane méně než polovina řádně zvolených členů,

h)      rozhodovat o zrušení ČSM,

i)        schvalovat rozpočet a zprávu o hospodaření ČSM,

7. Valná hromada je svolávána výkonným výborem minimálně jedenkrát ročně. Požádá-li písemně o svolání valné hromady alespoň třetina z celkového počtu řádných členů ČSM s právem volit nebo dvě třetiny výkonného výboru, musí ji výbor ČSM svolat nejpozději do 90 dnů od převzetí žádosti.

8. Hlasování o důvěře výkonného výboru může vyvolat alespoň poloviční počet řádných členů s právem volit, kteří se účastní valné hromady nebo prezident výkonného výboru

9 Pokud valná hromada vysloví výkonnému výboru nedůvěru, musí zároveň rozhodnout o tom, zda funkce členům výboru zanikají okamžitě, v dohodnutém termínu nebo až se zvolením výboru nového. Současně s vyslovením nedůvěry valná hromada určí volební komisi, která do dvou měsíců zorganizuje volby nového výboru.

V.

Výkonný výbor

1. Výkonným orgánem ČSM  je výkonný výbor ČSM. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů ČSM v období mezi valnými hromadami. Výkonný výbor rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

2. Funkční období výkonného výboru jsou čtyři roky.

3. Členem výkonného výboru může být zvolen každý řádný člen ČSM.

4. Výbor má pět členů:

a)      prezident ČSM         

b)      sekretář ČSM          

c)      viceprezident ČSM - zodpovědný za sportovní oblast,

d)     viceprezident ČSM - zodpovědný za  propagaci a soutěže,

e)      viceprezident ČSM - zodpovědný za hospodaření. 

5. Prezident ČSM řídí práci výkonného výboru ČSM a svolává jej podle potřeby, minimálně však dvakrát ročně.

6. Výkonný výbor je usnášející při přítomnosti nadpoloviční většiny členů výkonného výboru, při rovnosti hlasů má rozhodující hlas přesedající výkonnému výboru.

7. Pokud se z libovolného důvodu uvolní některé místo ve výkonném výboru, zvolí výkonný výbor na volné místo řádného člena ČSM. Počet zvolených členů však nemůže převýšit polovinu řádně zvolených členů výboru ČSM.

8. Do práce výkonného výboru patří:

a)      hodnocení činnosti mezi zasedáním výkonného výboru,

b)      rozhodování o záležitostech nepatřících do kompetence valné hromady,

c)      schvalování ročního rozpočtu a kontrola čerpání,

d)     rozhoduje o přijetí a vyloučení členů,

e)      vydává roční kalendář soutěží a turnajů,

f)       schvaluje reprezentační družstva.

9. Výbor vypracovává dlouhodobé principy činnosti ČSM a dohlíží na jejich naplňování pro dosažení cílů a zájmů ČSM.

VI.

Revizní komise

1. Valná hromada volí dva členy revizní komise z řádných členů ČSM. Funkce v revizní komisi a člena výboru je neslučitelná. Revizní komise aktivně kontroluje finanční a majetkové hospodaření ČSM. O výsledcích své činnosti podává zprávu valné hromadě minimálně jedenkrát ročně. Volby revizní komise probíhají podle stejných principů jako volby členů výkonného výboru. Další otázky voleb a konkretizaci práv a povinností revizní komise upravují volební a organizační řády ČSM.

VII.

Další orgány

1. ČSM si ustavuje podle potřeby další orgány, zejména pracovní komise, disciplinární komisi apod.

VIII.

Hospodaření ČSM

1. Finanční zdroje ČSM jsou tvořeny: 

a)      členskými příspěvky,

b)      příspěvky od státu a společenských organizací,

c)      dary a dotace od sponzorů (fyzické a právnické osoby)

d)     vlastní podnikatelská činnost,

a)      příjmy z pořádání akcí.

2. Finanční zdroje ČSM používá na základě rozpočtu a o jejich konkrétním užití rozhoduje výkonný výbor ČSM.

3. Rozpočet ČSM je vypracován výborem a schválen valnou hromadou. Dodatečné změny rozpočtu schvaluje výkonný výbor a zásadní změny valná hromada.

4. Členské příspěvky pro členy a kluby stanovuje a schvaluje výkonný výbor nejpozději do 31.12. s platností na další kalendářní rok. Členský příspěvek musí být uhrazen do 1.3. kalendářního roku.

5. V hospodaření ČSM je vždy nutno dbát na hospodárnost, efektivnost a účelnost vynaložených prostředků.

IX.

Vznik a zánik členství v ČSM

1. Členství v ČSM je individuální a nepřenositelné a to: řádné, běžné a čestné.

2. Členství v ČSM vzniká fyzické nebo právnické (klub) osobě rozhodnutím výboru ČSM na základě písemné přihlášky a po splnění podmínek stanovených ČSM v Organizačním řádu.

3. Řádným členem ČSM se může stát každá fyzická nebo právnická  osoba, která splňuje tyto podmínky:

a)      je starší 18 let,

b)      má zájem o hru Mölkky a o naplnění cílů ČSM.

Řádný člen má právo být volen do orgánů ČSM.

 4. Řádný člen má právo písemně požádat výkonný výbor ČSM o přeřazení svého členství z řádného na běžné členství. Pokud tak řádný člen učiní nevzniká mu nárok na vrácení již zaplaceného členského příspěvku nebo jeho poměrné části.

5. Běžným členem se může stát každá fyzická osoba, která má zájem o hru Mölkky nebo o naplnění cílů ČSM definovaných těmito stanovami. Běžný člen má právo se účastnit valné hromady, ale nemá právo volit. Běžný člen starší 18 let má právo písemně požádat ČSM o řádné členství.        

6. Čestným členem se může stát fyzická osoba, která se mimořádně zasloužila o rozvoj hry Mölkky. Čestný člen neplatí členské příspěvky, nemůže volit a být volen do orgánů ČSM, jinak má všechna práva a povinnosti člena ČSM. Čestné členství uděluje valná hromada ČSM na návrh výboru ČSM.

7. Členství v ČSM zaniká:

a)      písemným oznámením člena ČSM o ukončení členství,

b)      úmrtím,

c)      nezaplacením členských příspěvků včas,

d)     zrušením členství,

e)      zánikem ČSM.

8. O zrušení členství rozhoduje výkonný výbor ČSM. Členství může být zrušeno za závažné nebo opakované porušování povinností člena ČSM. Proti rozhodnutí o zrušení členství se člen může odvolat k valné hromadě. Odvolání má odkladný účinek.

X.

Práva a povinnosti člena ČSM

1. Základní práva členů ČSM jsou:

a)      účastnit se soutěží pořádaných ČSM,

b)      být informován o pořádání akcí (zejména turnajů a soutěží) v rámci ČSM i v rámci mezinárodních organizací,

c)      právo zúčastnit se valné hromady,

d)     podílet se na veškerých aktivitách ČSM a na plnění jejích cílů vymezených těmito stanovami,

e)      obrátit se na výkonný výbor s návrhy, připomínkami a nebo stížnostmi.

2. Základní povinnosti členů ČSM jsou:

a)      dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů ČSM,

b)      odpovědně plnit funkce a úkoly, jimiž je v souladu se stanovami a vnitřními normami ČSM pověřen,

a)      dbát o dobrou pověst na domácích i zahraničních akcích,

b)      pokud vystupuje jako hráč, dodržovat soutěžní řád,

c)      podílet se dle svých možností na aktivitách ČSM a na plnění cílů vymezených těmito stanovami,

d)     platit řádně a včas členské příspěvky.

XI.

Kluby

1. Kluby, které se zapojily do činnosti ČSM jako kolektivní člen ČSM, jsou občanská sdružení s vlastní právní subjektivitou.

2. Vnitřní organizaci těchto klubů upravují jejich vlastní stanovy registrované u Ministerstva vnitra České republiky, které však nesmí být v rozporu se stanovami ČSM.

3. Kluby musejí minimálně splňovat tyto požadavky:

a)      kluby musí mít minimálně čtyři registrované  hráče v Českém svazu MÖLKKY,

b)      klub musí zorganizovat alespoň jeden otevřený turnaj ve hře Mölkky v kalendářním roce.

4. Členství klubu vzniká rozhodnutím výboru ČSM na základě písemné přihlášky. Bližší vzájemná práva a povinnosti mohou být upraveny ve smlouvě uzavřené mezi ČSM a klubem.

5. Členové klubu se prostřednictvím svého členství v klubu stávají členy ČSM a mohou tak realizovat práva a povinnosti člena ČSM podle těchto stanov.

6. Kluby musí do konce kalendářního roku písemně doložit svoji činnost minimálně dle odstavce 3. V případě nedodržení minimální činnosti může výkonný výbor zrušit členství klubu v ČSM.

XII.

Další ustanovení

1. Jménem organizace jedná prezident nebo sekretář ČSM, případně jiná osoba písemně k jednání jménem ČSM zmocněná. Podepisování jménem ČSM se uskutečňuje tak, že ke jménu ČSM připojí prezident, sekretář nebo zmocněnec svůj podpis s uvedením funkce či odkazem na plnou moc.

2. Výklad stanov provádí valná hromada ČSM se zřetelem na principy právního státu. Stanovy jsou dále upřesňovány usneseními valných hromad ČSM, vnitřními normami ČSM vydávanými orgány ČSM (zejména Organizačním řádem, Volebním řádem, Soutěžním řádem). Všechny další usnesení či dokumenty stanovy ČSM pouze provádějí, nikoliv mění. V případě rozporu takových dokumentů se stanovami mají vždy platnost platné stanovy.

XIII.

Přechodné ustanovení

1. Do vytvoření orgánů ČSM jedná jménem ČSM přípravný výbor.

2. Stanovy byli schválené přípravným výborem pro založení Českém svazu MÖLKKY dne 01.02.2012

3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registrace provedena 11.1.2012 pod j.č. VS/1-1/87176/12-R   Přiděleno IČO: 227 58 003

 Stanovy ČSM

 

 Kontakt

Český svaz MÖLKKY

Sídlo:
Stranný 39
257 56 Neveklov
IČO - 22758003

Doručovací adresa:
Koniklecová 454/8
634 00 Brno