Pravidla hry mölkky: 

Ke stažení:    

                                 Pravidla_hry_molkky.pdf                   Video návod hry molkky

                                 Protokol_o_utkani _molkky.pdf       Protokol_o_utkani _molkky.xls

                                 Vysledkova_listina_molkky.pdf              Vysledkova_listina_Molkky.xls

                      

Mölkka:   12 ks (Obr. 1), průměr 55 mm, délka 150 mm, seříznuté pod úhlem 45°, na seříznuté části jsou mölkky očíslované číslicemi 1 – 12.

Házecí kolík1 ks(Obr. 2), průměr 55 mm, délka 225 mm.

     

  Obr. 1     
         

        

Obr. 2

        

Rámeček pro odhod:  1ks 250 x 500 x 250

 

Hřiště (Obr. 4) Doporučená plocha jednoho hřiště je zhruba 4 x 12 m. Hřiště má dvě části - zónu pro odhod (cca 2 x 4 m), kde je povoleno stát jen hráči, který právě hází, druhou částí je hrací pole (cca 10 x 4 m). V hracím poli se smí pohybovat jen rozhodčí. Na hřišti je vyznačena (položena) jen odhodová čára. Vhodným povrchem hřiště může být tráva nebo hlinitopísčitý povrch.


Obr. 4

Princip hry:  Hrají proti sobě nejméně dva hráči/družstva. Ti se snaží házecím kolíkem srazit mölkky. Není vždy výhodné srazit co největší počet mölekk, o strategii rozhoduje počet získaných bodů svých i soupeře a rozestavení mölekk.Utkání se hraje na počet kol, kolik je hračů a nebo družstev, není-li pořadatelem předem provedena úprava. Kolo končí, jakmile jeden hráč/družstvo dosáhne rovných 50 bodů.

Základní postavení mölekk: (Obr. 5) mölkky se staví v podélné ose hřiště ve vzdálenosti 3 – 4 m od odhodové čáry. Přesné postavení mölekk je uvedeno na obrázku níže.

Obr. 5

Počet hráčů: Při hře jednotlivců je minimální počet hráčů dva. Maximální počet hráčů není stanoven. Optimální jsou čtyři hráči; pokud jich hraje více, hra se protahuje a ztrácí na zajímavosti.

U hry družstev není rovněž počet hráčů stanoven. Družstva mohou být dvou a vícečlenná, ideálním počtem jsou dva hráči v jednom družstvu. Do hry na jednom hřišti se může zapojit různý počet družstev, optimální počet jsou rovněž čtyři družstva.

Pořadí házení: Při zahájení hry hráči/družstva losují pořadí házení, které se zapíše do protokolu. Pořadi se posunuje tak, aby každý hrač / družstvo  začínalo novou hru v zápase. Pořadí v družstvu určuje vždy kapitán družstva.

Způsob odhodu házecího kolíku:  Házecí kolík se hází z území pro odhod spodním obloukem, je možné házet kolík ve vertikální i horizontální poloze a navíc házecí kolík může také vertikálně i horizontálně rotovat. Házecí kolík musí opustit ruku házejícího v úrovni pasu a níže. Odhod nad úrovní pasu není povolen.

Přešlap: Přešlápne-li hráč "odhodovou čáru" do prostoru hracího pole, je potrestán následně:

              a) má-li 37 bodů a více, snižuje se počet bodů na 25

              b) má-li méně než 37 bodů, v této sérii se hráči nahrané body nezapočítávají.


Zahájení hry: První hráč odhodí házecí kolík, kterým se snaží srazit mölkky v základním postavení. Po odhodu rozhodčí spočítá body, zapíše do protokolu a postaví sražené mölkky. Jakmile jsou mölkky postaveny, vyzve rozhodčí dalšího hráče ke hře. Hráči se dále pravidelně střídají podle stanoveného pořadí.

Počítání bodů: Body se počítají za každou sraženou mölkku, která leží po celé délce na zemi. V případě, že se mölkka opírá o druhou mölkku nebo házecí kolík, nepočítá se jako sražená. V případě sražení mölkky, která se opět postaví, se tato jako sražená nepočítá. Zasáhne-li házecí kolík mölkku a jen ji posune po základně, mölkka není sražena.

Je-li sražena jedna mölkka, započítá se počet bodů v hodnotě číslice na sražené mölce. Jsou-li sraženy dvě a více mölkky, započítá se házejícímu hráči počet bodů rovnající se počtu sražených mölekk. Příklad: hráč srazí 3 mölkky – zapíší se do protokolu 3 body.

Stavění mölekk: Po každém hodu se musí všechny mölkky postavit. Mölkka se staví přesně na místo, kam dopadla, staví se na základnu a číslicí k odhodové čáře. Po ukončení kola se mölkky staví do základního postavení.

Nulový hod: Pokud hráč neshodí žádnou mölkku, zapíše se do protokolu 0. Má-li tentýž hráč po sobě 3 x 0, v tomto kole je vyřazen ze hry a do celkového počtu získaných bodů v tomto kole se zapíše 0. V dalším kole hráč již pokračuje ve hře.

Toto pravidlo platí i u hry družstev, nuly se počítají ne hráčům, ale družstvu. Neshodí-li hráč/družstvo 2x za sebou mölkku a třetím hodem mölkku srazí, předešlé nuly se mažou. Hrají-li mezi sebou jen dvě družstva/hráči, jedno z nich má 3 x po sobě nulový hod a druhý hráč uhrál příkladně 35 bodů, kolo končí, hráči s nulou se do protokolu zapíše nula a soupeři se píše 50 bodů – kontumace.

Ukončení hry: Hra končí, jakmile jeden hráč/družstvo dosáhne rovných 50 bodů. Nerozhoduje počet hodů. Do součtu bodů pro jednotlivá kola se zapíše vítěznému hráči/ družstvu 50 bodů a dalším hráčům/družstvům jejich počet získaných bodů. Přesáhne-li hráč/družstvo hranici 50 bodů, upraví se počet bodů na 25 a ve hře se pokračuje dále.

Určení pořadí:  1. Počet získaných bodů ze všech kol.

                             2. Počet vítězných kol.

                             3. Menší počet nulových hodů.

                             4. Menší počet překročení 50 bodové hranice.

Protokol o utkání: Protokol o utkání obsahuje druh utkání, datum, místo, jména hráčů, družstva a kolonky pro bodové hodnocení. Do protokolu se zapíše vždy prvnímu házejícímu hráči počet bodů po prvním odhodu, při každém dalším hodu se body připočtou a do protokolu se zapíše součet. Při "nulovém hodu" se zapíše součet bodů z předešlé série a zakroužkuje se. Přesáhne-li hráč 50 bodů v dané sérii hodů, zapíše se 25 a škrtne se. Po skončení kola se sečtou a zapíší "nulové hody" a počet překročení 50 bodové hranice.

Výsledková listina: Stejně jako "Protokol o utkání" obsahuje druh utkání, datum, místo, jména hráčů, družstva a kolonky pro hodnocení. Body do výsledkové listiny se zapisují po každém kole a po dvou a více kolech se body sčítají pro lepší informaci hráčů a diváků. Ve výsledkové listině je oproti "Protokolu o utkání" také konečné pořadí.

Rozhodčí: Hra "mölkky" vyžaduje při soutěžích na každém hřišti jednoho rozhodčího. Rozhodčí řídí utkání, posuzuje sražení/nesražení mölkky, rozhoduje o počtu získaných bodů, kontroluje pořadí hráčů při házení, provádí zápis do protokolu a staví sražené mölkky. Při turnajích je vhodné pro pružný chod soutěže přidat k rozhodčímu zapisovatele.


 

 


Kontakt

Český svaz MÖLKKY

Sídlo:
Stranný 39
257 56 Neveklov
IČO - 22758003

Doručovací adresa:
Koniklecová 454/8
634 00 Brno